Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 1. Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?

Reciprotor A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har mod­taget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Reciprotor A/S

Værkstedsvej 7

4600 Køge

CVR-nr.: 15419237
Telefon: 54757545

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personop-

lysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Indgåelse og opfyldelse af en aftale som led i et bestående eller muligt kommende kundeforhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningens artikel 6.
  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på bag­grund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er indgåelse og opfyldelse af en aftale om køb eller salg, herunder reklamationshistorik.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger f.eks. navn, telefonnummer, mail og andre kontakt­oplysninger for ejere og ansatte i virksomheder, vi handler med.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

 • Vi videregiver dine oplysninger til databehandlere, samarbejdspartnere og evt. of­fentlige myndigheder til brug for opfyldelse af lovkrav og til opfyldelse af en kon­trakt. Endvidere kan der ske videregivelse til koncernforbundne selskaber.

 

- 2 -

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organi­sationer

Der er i databehandleraftaler givet samtykke til at foretage behandling af personoplysninger udenfor EU og EØS forudsat, at Databehandleren garanterer, at der foreligger tilstrækkelig hjemmel til overførslen, herunder ved at det pågældende tredjeland har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og er godkendt af EU kommissionen som sikkert, eller ved at databe-

handleren på vegne af den dataansvarlige indgår aftaler med underdatabehandleren ved anvendelse af de af EU Kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser om overfør­sel til tredjelande.

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra dig, din arbejdsgiver eller offentlig tilgængelige oplysninger. 7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysnin­ger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på alene at opbevare data så længe der er behov for data f.eks. i forbindelse med tidligere køb, reklamationshistorik, aftalegrundlag mv. og afgivne tilbud, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbeva­ret.

 1. Automatiske afgørelser, herunder profilering
  Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det­te kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores be­handling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behand­ling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderli­gere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

- 3 -

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlæg­ges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfunds­interesser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til di­rekte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, alminde­ligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret­tigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi be­handler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.